Πολεοδομικά δεδομένα

Άνω των 55 σετ (Layers) Πολεοδομικών Δεδομένων Πανελλαδικής εμβέλειας!

Ομοιογενή δεδομένα, ενιαίοι μέθοδοι & τοπολογικοί κανόνες

Η μοναδική χωρική βάση δεδομένων στην Ελλάδα, με Πληρότητα, Αξιοπιστία, Εγκυρότητα & πλήρη Τεκμηρίωση!!

 

Ενδεικτική παρουσίαση ανα Θεματική Κατηγορία & σετ/Layers

Α. Τοπικός χωροταξικός – Πολεοδομικός σχεδιασμός

 1. Όρια Γεν. Πολεοδομικών Σχεδίων /Γ.Π.Σ
 2. Σχέδια Χωρικής & Οικ.Οργαν.ΑνοικτώνΠόλεων/ΣΧΟΟΑΠ
 3. Χρήσεις Γης (Γ.Π.Σ - Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π)
 4. Πολεοδομικές Ενότητες/ Συνοικίες/ Γειτονιές
 5. Μέση Πυκνότητα Πληθυσμού ανά Συνοικία
 6. Μέσος Συντελεστής Δόμησης (Γ.Π.Σ - Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π)
Δείτε σχετικά: Παράδειγμα 1Παράδειγμα 2,   Παράδειγμα 3

Β. Ρυμοτομικά σχέδια - Πολεοδομικές μελέτες

 1. Ρυμοτομικά Σχέδια προ 1337/1983
 2. Πολεοδομικές Μελέτες 1337/1983 &  Β! Κατοικίας
 3. Συνεταιρισμοί - Πολεοδομικές Μελέτες
 4. Ιδιωτικές Πολεοδομήσεις/ Οικιστικές Καταλληλότητες
Δείτε σχετικά: Παράδειγμα 1Παράδειγμα 2Παράδειγμα 3Παράδειγμα 4

Γ. Χρήσεις Γης & Όροι δόμησης ανά τομέα

 1. Χρήσεις Γης
 2. Συντελεστές Δόμησης
 3. Συντελεστές  Κάλυψης
 4. Αρτιότητες Οικοπέδων
 5. Λοιποί Οροι δόμησης
 6. Ιστορικότητα - Διαχρον. Πολεοδομική εξέλιξη/ Συνοικία
 7. Σημειακές Κοινωφελείς Χρήσεις - Εγκαταστάσεις
Δείτε σχετικά: Παράδειγμα 1,   Παράδειγμα 2,  Παράδειγμα 3

Δ. Ειδκά τοπικά χωροταξικά Σχέδια & Π.Ε.Ρ.ΠΟ

 1. ΕΣΧΑΔΑ – ΕΣΧΑΣΕ  κλπ
 2. Π.Ε.Ρ.ΠΟ Κατοικίας
 3. Π.Ε.Ρ.ΠΟ Τουρισμού
 4. Π.Ε.Ρ.ΠΟ  Βιομηχανίας κλπ παραγωγ. δραστηριοτήτων
 5. Περιοχές  Ολοκληρωμ. Τουριστικής  Ανάπτυξης/ Π.Ο.Τ.Α
 6. Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου/ Ζ.Ο.Ε
 7. Σχέδια Ανάπτυξης Περιοχής/ ΣΧΑΠ
Δείτε σχετικά: Παράδειγμα 1,   Παράδειγμα 2,  Παράδειγμα 3

Ε. Οικισμοί - Κατηγορίες- Χρήσεις & Όροι Δόμησης

 1. Οριοθετημένοι ή μη Οικισμοί < 2.000 κατοίκων
 2. Παραδοσιακοί Οριοθετημένοι ή μη Οικισμοί
 3. Πρό 1923, Οριοθετημένοι ή μη Οικισμοί
 4. Στάσιμοι, Οριοθετημένοι ή μη Οικισμοί
 5. Οικισμοί Διανομής (Άτυπα ρυμοτικά σχέδια)
 6. Οικισμοί / Συνεταιρισμοί Οικοδομικοί κλπ 
 7. Χρήσεις Γης – Όροι Δόμησης

Δείτε σχετικά: Παράδειγμα 1,   Παράδειγμα 2,  Παράδειγμα 3

ΣΤ. Βιομηχανικές - Υποδοχείς -Ζώνες

 1. ΒΙ.ΠΕ – πρ. ΕΤΒΑ
 2. ΒΙΟ.ΠΑ - ΒΙ.ΠΑ απο Γ.Π.Σ
 3. ΒΙΟ.ΠΑ ΒΙ.ΠΑ απο Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π
 4. ΒΙΟ.ΠΑ Πολεοδομημένα
 5. ΒΕ.ΠΕ – Φορείς διαχείρισης
 6. ΒΙΟ.ΠΑ ΒΙ.ΠΑ απο Ζ.Ο.Ε
Δείτε σχετικά: Παράδειγμα 1 

Ζ. Επιχειρηματικά Πάρκα - Υποδοχείς

 1. Επιχειρηματικά Πάρκα 
 2. Τεχνολογικά Πάρκα
 3. Θερμοκοιτίδες Επιχειρήσεων
 4. Υποδοχείς 2-3/γενούς τομέα

H. Χονδρεμπόριο / Logistics

 1. Ζώνες  Χονδρεμπορίου
 2. Διαμετακομιστικά κέντρα
Ιστορικότητα: Διαχρονική εξέλιξη εγκρίσεων & τροποποιήσεων

Θ. Ειδικές - Παραγωγικές κλπ Ζώνες

 1. Ατυπες Βιομηχανικές ζώνες
 2. Ζώνες  Sevezo (Τοξικών, Εύφλεκτων, Επικίνδυνων υλικών)
 3. Ζώνες Εξόρυξης - Λατομείων
 4. Ζώνες Εξόρυξης Μεταλλείων κλπ
 5. Περιοχές Γεωθερμικών πεδίων
 6. Γεωργική Γη Υψηλής Παραγωγικότητας
 7. Ζώνες Κτηνοτροφίας & Σταυλισμού

 

Για την σωστότερη παρουσίαση των υπομνημάτων, μεταφορτώστε τα σχετικά αρχεία και χρησιμοποιείστε το Abobe Acrobat Reader για την θέασή τους.